fnp cloud

Inleiding

Gemeentebeleid kan niet los gezien worden van het beleid van andere overheden, in Leeuwarden, Den Haag, maar ook in Brussel. Toch is het goede politiek als het gemeentebestuur probeert om tot beleid te komen, dat gebaseerd is op eigen overwegingen.

Lees meer...

FNP in Smallingerland

Op initiatief van de FNP is in 2012 in de toekomstvisie van de gemeente een hoofdstuk opgenomen over hoe wij willen dat de gemeente er in 2035 uitziet.

Lees meer...

Het gemeentebestuur

Uitgangspunt bij het besturen van de gemeente moet zijn dat de gemeente van ons allemaal is. En omdat wij niet met ons allen de gemeente kunnen besturen, hebben wij daarvoor een aantal bestuurders gekozen.

Lees meer...

Welzijn

Gemeentepolitici zijn gekozen door de inwoners van de gemeente. In de visie van de FNP moet het gemeentebestuur zich inzetten voor een zo groot mogelijk welzijnsniveau voor de inwoners van de gemeente.

Lees meer...

Veiligheid

Binnen de mogelijkheden en bevoegdheden die de gemeente heeft, moet er alles aan worden gedaan om onze gemeente tot een veilige gemeente te maken en te houden.

Lees meer...

Economie en werk

In het denken van nu wordt de economie vaak bekeken als zelfstandige eenheid, terwijl dit niet zo is. Economie is een gevolg van menselijk handelen, een beschrijving van wat mensen doen met goederen en hoe dat wordt uitgedrukt in geld.

Lees meer...

Financiën

De FNP staat voor een behoudend financieel beleid. Elke euro kan maar één keer worden uitgegeven en daarom moet elke euro die wordt uitgegeven een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement hebben.

Lees meer...

Volkshuisvesting

Alle inwoners hebben recht op een gunstig woonklimaat. Daarom is het van belang dat de woningbouw in evenwicht blijft met de behoefte aan woningen.

Lees meer...

Verkeer en vervoer

Uitgangspunt van het verkeersbeleid in Smallingerland moet zijn dat de openbare ruimte van iedereen is. De auto heeft niet automatisch het monopolie.

Lees meer...

Cultuur

Smallingerland, en dan vooral Drachten, heeft op het gebied van cultuur aan de ene kant een regiofunctie (denk dan bijvoorbeeld aan de Meldij/Lawei).

Lees meer...

Sport

Sport is maatschappelijk gezien een belangrijke zaak. Aan de ene kant is er topsport, aan de andere kant is er recreatiesport.

Lees meer...

Onderwijs

Smallingerland en in het bijzonder Drachten heeft wat scholen aangaat een grote regiofunctie. De gebouwen van het voortgezet onderwijs zijn goed op orde of komen binnenkort gereed.

Lees meer...

Dorpen

Dorpen waar mensen actief kunnen en waar voorzieningen zijn, zijn onmisbaar voor een gezonde gemeente en voor een goed welzijn van haar inwoners.

Lees meer...

Het buitengebied

Het platteland levert een aantal zaken waar de moderne mens eigenlijk niet zonder kan. Als belangrijkste natuurlijk het voedsel, maar ook de mogelijkheid om door te waaien of te recreëren.

Lees meer...

Landbouw

In de toch wel stedelijke maatschappij die Nederland aan het worden is, gaat het contact tussen de burger en de productie van zijn voedsel zo goed als verdwijnen.

Lees meer...