FNP tegen volledige winkelopenstelling

 

Gisteren zou de raad spreken over het mogelijk maken van de zondagsopening van winkels . In het voorstel dat er lag, zouden winkels op elke dag van morgen 6 tot 10 uur 's avonds open mogen zijn. Van de CU kwam een amendement om het aantal winkelzondagen te beperken en een amendement om de openingstijden te beperken (vanaf 12 uur op zondag open).

De FNP is niet tegen winkelsluiting op zondag en in de verkiezingscampagne hebben we steeds gezegd dat als er voorstel zou komen om de winkels op zondag open te doen, wij dat niet zouden blokkeren. Bij de onderhandelingen van het hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat de coalitie de zondagsopening mogelijk zou maken.

Lees meer...

Laat het gas niet winnen

litgasnetwinneDe plaatselijke- en dorpsbelangen in Smallingerland en alle politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad willen tezamen strijden tegen boringen naar nieuwe gasvelden. De petitie daartoe is een maand geleden gestart.

Om onze boodschap te ondersteunen is er op maandag 18 juni om 19.30 uur een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis van Smallingerland met Annemarie Heite, gedupeerde uit Bedum, Groningen en Bouwe de Boer, aanjager verduurzaming in Fryslân. Ús nije wethouder Piet de Ruiter is eveneens aanwezig. Burgemeester Tom van Mourik sluit de bijeenkomst af.

Kom met zoveel mogelijk mensen naar deze bijeenkomst.

Ledenvergadering over hoofdlijnenakkoord

bredeskoalledeWikenOp moandei 11 juni hâldt de FNP in ledengearkomste oer it haadlinenakkoart fan it nije kolleezje dêr't ek de FNP yn sit. It bestjoer en de fraksje sille op de ledengearkomste de leden ynformearje oer it proses fan kolleezjefoarming. Ek sille de leden bypraten wurde oer hoe oft de fraksje oansjocht tsjin de gearwurking mei GroenLinks yn it kolleezje.

Wannear:      moandei 11 juny
Hoe let:         19.30
Wêr:              Brede Skoalle de Wiken
                     Middelwyk 2
                     9202 GV Drachten

Oant moandei 11 juny!

Er is een hooflijnenakkoord

haadlinenakkoartDe kogel is door de kerk. Er is een hoofdlijnenakkoord van de nieuwe collegepartijen. Het nieuwe college bestaat uit de ELP, PvdA, VVD, GroenLinks en de FNP. In het nieuwe college komen vijf wethouders. Twee van de ELP, één van de PvdA, één van de VVD en één van GroenLinks en FNP in de persoon van Piet de Ruiter.

In het hoofdlijnenakkoord ligt het zwaartepunt op een open manier van besturen (inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven meer betrekken bij het bestuur). Niet alles ligt vast; alleen de hoofdlijnen van bestuur zijn vastgelegd. In het hoofdlijnenakkoord wordt de gemeente neergezet als een trotse Friese gemeente waar de taal goed verankerd is in de gemeenschap. Ook wordt er een jaar lang op een journalistieke manier verslag gedaan van de gemeenteraadsvergaderingen. Na een jaar wordt dit geëvalueerd.

FNP in de coalitie

De FNP gaat samen met GroenLinks deelnemen in een college van ELP, PvdA, VVD en GL/FNP zoals het nu lijkt. Groelinks levert de wethouder. Deze wethouder zal de wethouder zijn van GroenLInks en van de FNP. Zo hebben beide partijen dat met elkaar en met de ELP, VVD, PvdA afsgesproken. Voor de FNP is het de eerste keer dat we in Smallingerland in de coalitie zitten.

Nadat in de informerende ronde de gemeenteraad een gemeenteraadsprogramma heeft vastgesteld, is het nu aan de collegevormende partijen een collegeprogramma op hoofdlijnen te formulieren. De FNP heeft er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken.

Stemwijzer neemt het Fries niet serieus

In de Friese versie van de stemwijzer van Smallingerland zitten zoveel taalfouten dat de teksten bijna niet te lezen zijn aldus Oosterhof van de FNP. "In Nederlânsktalige stimwizer fan dit nivo soe net akseptearre wurde. It liket wol of hawwe se de Nederlânske teksten troch in robot oersette litten sûnder der fierder noch nei om te sjen. En dêr komt noch by dat de taljochtingen fan de FNP yn de Nederlânsktalige fersy hielendal net oersetten binne". De gemeenteraad heeft destijds besloten een tweetalige stemwijzer te laten maken. Voor de vertaling is een substantieel bedrag betaald.

Lees meer...

Durk Oosterhof lijsttrekker FNP-Smellingerlân

De ledenvergadering van de FNP Smellingerlân heeft de lijst voor de komende gemeentraadverkiezingen samengesteld. Zittend raadslid Durk Oosterhof, biologisch boer op it Súd, kreeg het vertrouwen van de leden en werd aangewezen als lijsttrekker.

Op nummer twee is Wietze Lap, recreatieondernemer uit de Rottefalle. Beide zijn ook werkzaam in het middelbaar beroepsonderwijs.

De derde plaats wordt ingenomen door nieuwkomer, sociaal wetenschapster Kim Tsjai, ook uit de Rottefalle.

Het nieuwe programma zet in op een maatschappijvisie waarin ook de niet op geld te zetten economische factoren (milieu, welzijn, enzovoorts) zeer in meegewogen worden. In dit verband pleit de FNP-Smellingerlân ook voor het onderzoeken van de mogelijkheid van een algemeen basisinkomen.

FNP wil persbureau inhuren voor gemeenteraad

gemeenteried

Bij de behandeling van de Perspektiefnota (in dit document kan de raad het college een richting meegeven voor de begroting die in november wordt vastgesteld), heeft de FNP voorgesteld om voor de gemeenteraad een persbureau in te huren dat op een journalistiek onafhankelijke manier verslagen maakt van de raadsvergaderingen. Die verslagen zouden gepubliseerd kunnen worden in bijvoorbeeld de Breeduit en op de site van de gemeenteraad.

Lees meer...

Taalbeleidsplan

praatmarfrysk

Bij de behandeling van de Perspektiefnota heeft de FNP aangekondigd met een taalbeleidsplan te zullen komen. Met de invoering van de nieuwe taalwet, moeten overheden in Fryslân het gebruik van het Fries stimuleren. In onze gemeente lijkt dat nog niet helemaal te lukken. Vandaar dat de FNP met een initiatiefvoorstel komt voor een nieuwe taalverordening en een nieuw taalbeleidsplan.

Het inititatiefvoorstel komt na de vakantie op de agenda van de gemeenteraad.

Toekomst Caparis nog steeds onzeker

De acht gemeenten die de gemeenschappelijke regeling vormen waar Caparis onder valt, zijn het niet eens over de toekomst van Caparis. Met de invoering van de participatiewet is het wettelijk kader van de sociale werkvoorziening behoorlijk veranderd. Hierdoor zal ook de rol van Caparis een andere moeten worden. Hoe die rol er moet uitzien, komen de bestuurders niet uit.

Lees meer...

Peinder Mieden

peindermieden

Na veel geharrewar is in juli het bestemmingsplan voor de Peinder Mieden vastgesteld. Daarmee een traject vanaf 2012 (en eigenlijk nog eeer, maar in 2012 is het eerste besluit gevallen) afgesloten.

Lees meer...

Zwembad de Welle

Ús swimbad de Welle is oan'ein. Nijbou is eins de iennichste opsje. As je in nij swimbad bouwe kin dat op ferskate manieren. Je kinne kieze foar allinne in rekreaasjebad (al of net mei bûtenbad) en foar rekreaasje en topsport. Op dit stuit is de Welle it iennichste topsportbad yn Noard-Nederlân.

Lees meer...

Breedband internet

Vorig jaar kwamen het CDA, ELP en VVD met een initiatiefvoorstel om yn de gemeente glasvezel aan te leggen in de witte (daar ligt nu nog slechts een telefoonkabel) en grijze (coaxbekabelde) gebieden.

Lees meer...

Grote respons op enquête FNP

fnpenketeYn de moannen jannewaris en febrewaris hat de FNP Smellingerlân in enkête hâlden yn de gemeente Smellingerlân. Mear as 400 minsken hawwe meidien en de resultaten binne yn april yn De Rottefalle bekend makke.

De enkête waard op papier hûs-oan-hûs ferspraat, tenminste by de adressen sûnder nee-stikker. Fia adfertinsjes waarden oaren oantrune om de enkête online yn te fullen.

 

Lees meer...

Seismologisch onderzoek kleine gasvelden

Vermilion zoekt naar kleine gasvelden voor de gaswinning. Daarvoor is seismologisch onderzoek nodig. De uitkomsten van zo'n onderzoek kunnen ook worden gebruikt om gunstige locaties te vinden waar aardwarmte gewonnen kan worden.

Lees meer...

Peinder Mieden gaat door

PeinderMiedenNa jaren van onzekerheid, is nu de kogel door de kerk: de Peinder Mieden kan worden aangelegd. De FNP maakt zich zorgen over it slagen van dit projekt. Als alles uitkomst zoals ons wordt voorgehouden, kan het wat moois worden, maar in onze ogen zin er nogal wat losse eindjes. Een daarvan is het landschapsonderhoud.

Lees meer...

Cultuurnota

simmerdeis 6 2In juli heeft de gemeenteraad de nieuwe Cultuurnota vastgesteld. In de nota zijn de ambities van de gemeente beschreven wat cultuur betreft. Maar in de nota was bijna geen aandacht voor het Fries.

Het amendement van de FNP om "In de uitwerking van deze ambities proberen we ons bewust, natuurlijk, een optimale en integrale gebruik van de Friese taal in te passen." werd door de raad aangenomen, zodat in ieder geval een kapstok om het Fries een betere plaats te geven in het cultuurbeleid van de gemeente.

Spoeddebat over uitvoering inkoopbeleid

Een bedrijf in de gemeente heeft vorig jaar een stagair gediscrimineerd omdat hij homofiel is. Dat is door een rechterlijke uitspraak bevestigd. Voor het college is dat reden om een jaar lang geen inkopen meer bij dat bedrijf te doen. De basis daarvan ligt in het inkoopbeleid dat vastgesteld is. Een duidelijke zaak wat de FNP betreft.

Lees meer...

Geen zondagsopening in Smallingerland

centrum

In onze gemeente mogen winkels niet op zondag open  en in het koalysjeakkoard van D66 , PvdA , SP en de CU is afgesproken dat daar in deze collegeperiode niets aan zal veranderen. Toch probeerde de ELP met een initiatiefvoorstel het voor elkaar te krijgen dat de raad de sneinsiepening mogelijk zou maken.

Lees meer...

Vriendschapsband Kiryat Ono

kiryatonoEen werkgroep in Smallingerland is actief om de vriendschapsband nieuw leven in te blazen. Ook in Kiryat Ono zijn er twee mensen die zich willen inzetten voor het nieuw oppoetsen van de band.

Lees meer...