Ledenvergadering over hoofdlijnenakkoord

Geschreven door Durk Oosterhof

bredeskoalledeWikenOp moandei 11 juni hâldt de FNP in ledengearkomste oer it haadlinenakkoart fan it nije kolleezje dêr't ek de FNP yn sit. It bestjoer en de fraksje sille op de ledengearkomste de leden ynformearje oer it proses fan kolleezjefoarming. Ek sille de leden bypraten wurde oer hoe oft de fraksje oansjocht tsjin de gearwurking mei GroenLinks yn it kolleezje.

Wannear:      moandei 11 juny
Hoe let:         19.30
Wêr:              Brede Skoalle de Wiken
                     Middelwyk 2
                     9202 GV Drachten

Oant moandei 11 juny!