Onderwijs

De gemeente heeft geen invloed op de inhoud van het onderwijsprogramma. Maar er ligt een duidelijke taak als het gaat om het promoten van het gebruik van het Fries.

Vanuit deze verantwoordelijkheid willen we dat de gemeente erop blijft aandringen dat scholen het Fries een volwaardige plaats geven in het onderwijsprogramma.

Wat betreft huisvesting: het huidige huisvestingsplan moet verder worden uitgevoerd. Werk op nieuwe scholen zoveel mogelijk aan het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende scholen.

In de kinderopvang is het belangrijk dat kinderen in hun moedertaal worden opgevangen. Dat heeft tegelijkertijd de meerwaarde dat kinderen ook in aanraking komen met de andere rijkstaal. Wij pleiten daarom voor een meertalige opvang: Friestalige kinderen opvangen in het Fries, Nederlandstalige kinderen in het Nederlands, en zo elkaars taal leren.


Dit vindt de FNP belangrijk:

  • Scholen stimuleren ruim aandacht te besteden aan het Fries.
  • De huisvestingsplannen zoals die in het hok zijn verder vorm te geven.
  • Een duidelijke rol voor Nederlands én Fries in de kinderopvang.