Gemeentelijke lasten

Het grootste deel van het geld dat de gemeente ontvangt, komt van het rijk. Daarnaast heeft de gemeente beperkte mogelijkheden om de inwoners zelf heffingen op te leggen. De onroerendgoedbelasting is hiervan de grootste.

Voor de FNP is het van belang dat de lasten gelijkelijk over de inwoners worden verdeeld. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

Wat de hondenbelasting betreft: zolang de opbrengst grotendeels aan voorzieningen voor honden wordt besteed, willen wij deze in stand laten. Hetzelfde geldt voor de toeristenbelasting: als de opbrengst wordt besteed aan het faciliteren van toerisme, staat de FNP erachter. Aandachtspunt hierbij is dat als er in de gemeente VVV-borden komen, ook het Fries op die borden een plek moet krijgen.


Dit vindt de FNP belangrijk:

  • De inkomsten uit hondenbelasting en toeristenbelasting worden besteed aan respectievelijk voorzieningen voor honden en het faciliteren van toerisme.
  • De onroerendgoedbelasting is wat de FNP betreft niet onaantastbaar. Er kunnen zich situaties voordoen waarin wij deze belastinggrens moeten verhogen om de gemeentelijke taken goed te kunnen uitvoeren.