Stemwijzer neemt het Fries niet serieus

Geschreven door Durk Oosterhof

In de Friese versie van de stemwijzer van Smallingerland zitten zoveel taalfouten dat de teksten bijna niet te lezen zijn aldus Oosterhof van de FNP. "In Nederlânsktalige stimwizer fan dit nivo soe net akseptearre wurde. It liket wol of hawwe se de Nederlânske teksten troch in robot oersette litten sûnder der fierder noch nei om te sjen. En dêr komt noch by dat de taljochtingen fan de FNP yn de Nederlânsktalige fersy hielendal net oersetten binne". De gemeenteraad heeft destijds besloten een tweetalige stemwijzer te laten maken. Voor de vertaling is een substantieel bedrag betaald.

Oosterhof vindt dat Prodemos (de maker van de stemwijzer) een wanprestatie geleverd heeft en verwacht dat dit zo snel mogelijk wordt hersteld. Voor de stemwijzer zoals die nu is, hoort niet te worden betaald aldus Oosterhof. "As de bakker bôle leverje soe fan deselde kwaliteit as de stimwizer, dan soene jo dat ek net akseptearje. Jo soene dat fan in FNP-er net ferwachtsje, mar it is mar goed dat de Fryske fersy fan de stimwizer hast net te finen is, want sa as hy der no opstiet, is gewoan beskamsum". 

Voorbeelden uit de stemwijzer (zomaar een paar willekeurige zinsneden):

ELP pleitet hjir al 4 jier foar, ûndernimmers syn kapabel genôch om dit sels te organisearjen.

Troch winkels as elektroanikasaken op it yndustryterrein ta te litte, sil hja faker de auto pakken om nei it yndustryterrein te gean. En net de fyts pakken nei it sintrum. De lokale middenstân sil dêr faaks lêst fan ûnderfine om't hja net efkes in broadsje by de bakker sil helje of in kopke kofje giet drinke op in terras

Op snein kinsto nei de biblioteek, nei de Lawei en nei de bioskoop. GrienLinks is fan miening dat ynwenners fan Smellingerlân binnen har gemeente ek op snein boadskippen soene helje kinnen moaten. Wy fine it wichtich dat de winkeliers sels bepale of hja op snein iepen binne en dat sy net ûnder drok set wurde troch bygelyks de middenstânsferiening