Peinder Mieden

Geschreven door Durk Oosterhof

peindermieden

Na veel geharrewar is in juli het bestemmingsplan voor de Peinder Mieden vastgesteld. Daarmee een traject vanaf 2012 (en eigenlijk nog eeer, maar in 2012 is het eerste besluit gevallen) afgesloten.

De Peinder Mieden is een plan om tussen Drachten en de Pein op 90 hectare land 42 woningen te bouwen. Het bijzondere is dat de eigenaren van de woningen ook de 90 hectare natuur die wordt aangelegd, onderhouden. De mogelijke eigenaren zijn verenigd in een kopersvereniging .

Omdat dit een vorm is die niet zoveel voorkomt in Nederland, zitten er wel de nodige risiko's aan. Daarom heeft de gemeenteraad in 2012 een aantal duidelijke randvoorwaarden gesteld, onder andere om het financiële risico van de gemeente te beperken. Alle 42 kavels zouden verkocht moeten zijn voordat het bestemmingsplan vastgesteld zou worden. Omdat dat niet haalbaar was omdat banken geen financiering geven op kavels in een nog niet vastgesteld bestemmingsplan, heeft de gemeenteraad die randvoorwaarde aangepast .

Daarnaast heeft de raad eerder ook besloten dat het plan in tweeën geknipt kon worden. Dit omdat toen de keapersferiening toen nog te weinig leden had om het plan te kunnen laten doorgaan en het college en een meerderheid van de raad vonden dat het plan beslist zou moeten doorgaan. Op dat laatste was de FNP buitengewoon kritisch omdat daarmee het financiële risico voor de gemeente zou kunnen toenemen. Met de verzekering dat vasthouden zou worden aan de oorspronkelijke randvoorwaarden uit 2012, heeft de FNP daar toen wel in toegestemd .

De versoepeling vanwege de koopcontracten heeft de FNP niet over meegestemd omdat ons raadslid toen pas was geopereerd. In het debat daarover (de week voor de stemming ) heeft de FNP aangegeven dat ze niet met het voorstel zouden instemmen.

In juli is uiteindelijk het bestemmingsplan vastgesteld. Op dat moment had de kopersvereniging nog niet genoeg leden met een vastgelegde koop-intentie. Dat was de reden dat de FNP van plan was om niet met het voorstel in te stemmen. Op de avond van de bijeenkomst kwam de wethouder met de mededeling dat er op dat moment op 500 vierkante meter na, genoeg grond met koopintentie was om te kunnen doorgaan .

Hoewel de FNP het niet eens was met de verbreding van de randvoorwaarden van de keap-yntinsje ynsté van een koopovereenkomst, konden wij nu niet anders dan instemmen met het bestemmingsplan .
Dit omdat de gemeenteraad die ruimere voorwaarden vastgesteld had waaraan nu werd voldaan. Het zou dan niet correct zijn naar de kopersvereniging toe dat op het moment dat de keapersferiening aan deze voorwaarden voldoet , de raad aan de kopersvereniging zou medelen dat het niet door zou kunnen gaan.