Inpassen van het Fries in het cultuurbeleid

De FNP wil dat in het Smallingerlandse kultuurbeleid het Fries bewust op een natuurlijke, optimale en integrale manier wordt meegenomen. In de kultuurnotitie die vanavond door de raad moet worden vastgesteld, wordt op geen enkele wijze aangesloten bij het feit dat in onze gemeente een groot deel van de inwoners het Fries als moedertaal heeft.

“Dizze notysje soe yn hast elts plak bûten Fryslân sa fêststeld wurde kinne, sa as by yn de Rûne Tafel gearkomste oer dit ûnderwerp terjocht opmurken waard” aldus Oosterhof van de FNP. “Troch bewust omtinken te jaan oan it Frysk, wurdt it kultuerbelied breder en better en kin ús gemeente him dêrmei ek kultureel ûnderskiede en op de kaart sette”.