FNP pleit voor nieuw taalbeleidsplan

lettersIn de begrotingsvergadering van 10 november j.l. heeft de FNP het taalbeleid van de gemeente aan de orde gesteld. De gemeente Smallingerland heeft een volgend taalbeleid. Dat betekent dat de gemeente reageert in de taal waarin ze wordt benaderd. Vragen die in het Fries gesteld worden, zouden dan door de gemdseente in het Fries moeten worden beantwoord.

In de praktijk gebeurt dat vaak niet. De gemeente is voor wat betret het stimuleren van het gebruik van de Friese taal vaak afwachtend, passief en soms zelfs defensief in de ogen van de FNP.

Vandaar dat de FNP in de raadsvergading heeft gepleit voor een evaluatie van het oude taalbeleid en heeft aangedrongen op een nieuw taalbeleid waarin de gemeente een meer actieve opstelling kiest ten aanzien van het stimuleren van het gebruik van het Fries in het bestuurlijk verkeer. De FNP zou het liefste zien dat ook in de prestatieafspraken met de maatschapplijke instellingen een paragraaf komt over het gebruik van de Friese taal. In de komende maanden zal de FNP met gelijkgestemden een initiatiefvoorstel voorbereiden.