FNP Smellingerlân

Gemeentebelied kin net los sjoen wurde fan it belied fan oare oerheden, yn Ljouwert en Den Haag, mar ek yn Brussel. Sa leit ús wrâld der hjoed de dei hinne. Dochs is it in goede polityk dat in gemeentebestjoer safolle mooglik besiket om ta in belied te kommen, basearre op eigen ôfwagings. De FNP realisearret him, dat soks, as de kniper op ’e skine komt, botse kin mei de belangen fan de oare oerheden, mar achtet dat yn oerienstimming mei de eigen begjinsels. Dy begjinsels binne dy fan it federalisme. Yn gewoane taal sein: it foech heart dêr, wêr’t it it bêste en it rjochtfeardichste tapast wurde kin.

Lês mear...