Ferkiezingsprogramma

 fnp cloud

Ynlieding

Gemeentebelied kin net los sjoen wurde fan it belied fan oare oerheden, yn Ljouwert, De Haach, mar ek yn Brussel. Dochs is it in goede polityk dat in gemeentebestjoer safolle mooglik besiket om ta in belied te kommen, basearre op eigen ôfwagings.

Lês mear...

FNP yn Smellingerlân

Op inisjatyf fan de FNP is yn 2012 yn de takomstfyzje fan de gemeente in haadstik opnommen oer hoe't wy graach wolle dat de gemeente der yn 2035 útsjocht.

Lês mear...

It gemeentebestjoer

Útgongspunt by it bestjoeren fan de gemeente moat wêze dat de gemeente fan ús allegearre is. En omdat wy net mei ús allen de gemeente bestjoere kinne, hawwe wy dêr in oantal bestjoerders foar keazen.

Lês mear...

Wolwêzen

Gemeentepolitisy binne keazen troch de ynwenners fan de gemeente. Neffens de fyzje fan de FNP moat it gemeentebestjoer him ynsette foar in sa grut mooglik wolwêzen fan de ynwenners fan de gemeente.

Lês mear...

Feiligens

Binnen de mooglikheden en it foech fan de gemeente, moat der alles oan dien wurde om ús gemeente ta in feilige gemeente te meitsjen en te hâlden. Dêrby tinke wy dat it wichtich is dat de foldwaande tafersjoch is yn wiken en doarpen.

Lês mear...

Ekonomy en wurk

Yn it hjoeddeiske tinken wurdt de ekonomy faak besjoen as eat dat as in selsstannige ienheid bestiet, wylst dat net sa is. Ekonomy is in gefolch fan minsklik hanneljen, in beskriuwing fan wat minsken dogge mei guod en hoe't dat útdrukt wurdt yn jild.

Lês mear...

Finânsjes

De FNP stiet in hoeden finansjeel belied foar. Eltse euro kin mar ien kear útjûn wurde en dêrom moat eltse euro dy't útjûn wurdt, in sa grut mooglik maatskiplik rendemint hawwe 

Lês mear...

Romtlike oardering

Utgongspunt fan belied op de romtlike oardering moat wêze, dat it úteinlik bydraacht oan in better wolwêzen fan de befolking. Dêrby sil rekken holden wurde moatte mei de leefberens en de libbenstier fan 'e mienskippen en it eigen aard fan it lânskip en it natuerlik fermidden.

Lês mear...

Folkshúsfesting

Alle ynwenners hawwe rjocht op in geunstich wenklimaat. Dêrom is it fan belang dat de wentebou yn lykwicht bliuwt met it ferlet oan wenten. Útwreidingsplannen binne yn it foarste plak bedoeld foar en ôfstimd op it ferlet fan de ynwenners fan ús gemeente.

Lês mear...

Ferkear en ferfier

Útgongspunt fan it ferkearsbelied yn Smellingerlân moat wêze dat de iepenbiere romte fan eltsenien is. De auto hat net automatysk it monopoalje, mar is min ofte mear ûnderhearrich oan de oare funksjes fan de iepenbiere romte, ôfhinklik fan it plak: yn wenwiken en op de grutte wegen.

Lês mear...

Kultuer

Smellingerlân - en dan benammen Drachten - hat op it mêd fan kultuer oan de iene kant in regiofunksje (tink bygelyks oan de Meldij/Lawei), mar oan de oare kant is ek de ûntjouwing fan de 'lytse' kultuer yn doarp en wyk fan belang.

Lês mear...

Sport

Sport is maatskiplik sjoen in wichtige saak. Oan de ien kant is der topsport, oan de oare kant de rekreaasjesport. De FNP is fan betinken dat yn Smellingerlân de klam lein wurde moat op de breedtesport.

Lês mear...

Ûnderwiis

Smellingerlân en yn it bysûnder Drachten hat wat skoallen oanbelanget in grutte regiofunksje. De gebouwen fan it fuortset ûnderwiis binne ynoarder of komme meikoarten klear.

Lês mear...

Doarpen

Doarpen dêr't minsken warber wêze kinne en dêr't foarsjennings binne, binne ûnmisber foar in sûne gemeente en foar in goed wolwêzen fan syn ynwenners. Yn gearwurking mei de doarpen moat der sjoen wurde op hokfoar wize oft doarpen leefber bliuwe kinne.

Lês mear...

It bûtengebiet

It plattelân leveret in oantal saken dêr't de moderne minske eins net sûnder kin. As wichtichste fansels it iten, mar ek de mooglikheid om yn de bûtenloft te ûntspannen of te rekrearjen.

Lês mear...

Lânbou

Yn de dochs wol stêdlike mienskip dy't Nederlân oan it wurden is, giet it kontakt tusken de boarger en de produksje fan syn iten fierhinne ferlern. Sawol foar de mienskip as foar boerebedriuwen leveret dat kontakt lykwols mearwearde op.

Lês mear...