Geef hem de vijf

pasfoto_durkYn de Drachtster Courant is foar de ferkiezings in rubryk 'Geef hem de vijf' dêr't oan de listlûkers fan de ferskate partijen in fiif fragen stelt wurde. Hjirûnder de fiif fragen oan de FNP:

1. Wat wilt u kwijt in 100 woorden?
Smellingerlân is moaie gemeente en dy gemeente binne wy meiinoar. Ik hear noch te faak praten oer 'se' as it gemeentebestjoer bedoeld wurdt. Dat betsjut dat it bestjoer noch fierstene fier fan de ynwenners ôf stiet.

Lês mear...

Kadernota re-yntegraasje

Justerjûn is de kadernota re-yntegraasje yn de ried fêststeld. Ien fan de útgongspunten fan de kadernota wie dat it begelieden fan minsken dy't re-yntegrearje útbestege waard oan externe partijen (de saneamde re-yntegraasjeburo's). Dat de begelieding útbestege wurdt is in kar dy't yn ús gemeente ea makke is. De FNP freget him ôf of dat wol sa'n ferstannige kar west hat omdat de belangen fan de re-yntegraasjeburo's net altiten yn it ferlingde lizze fan de belangen fan de minsken dy't re-yntegrearje.

Lês mear...