Referindum kin no ek yn Smellingerlân

stimpotleadDe gemeenteried hat in referindumoardering fêststeld. Boargers kinne in riedjouwend referindum oanfreegje oer guon ûnderwerpen dêr't de gemeenteried oer giet en dy't de hiele gemeente oanbelangje.

Ek de FNP hat hjir foar stimd. As je boargers mear by de polityk belûke wolle en je fine dat beslútfoarming fan ûnderop plakhawwe moat, kin in referindum dêrby helpe.

Net mear eveneminten yn FCD

FCDIt Fries Congres en Paardencentrum (FCD) wol graach mear mooglikheden om net hysterelatearre eveneminten organisearje te meien. De omwenners hawwe dêr problemen mei. Se tinke dat der mear oerlêst komme sil.

Lês mear...

Transferium slút oan by fyzje FNP

transferiumYn de de tiid dat it der op like dat de gemeente 28 miljoen ynvestearje soe yn in spoar fan Grins nei Amsterdam fia Drachten en it Hearrenfean, wie de FNP fan betinken dat op syn minst earst útsocht wurde moatte soe of mei it oanlizzen fan in spoar wol it measte maatskiplik rendemint helle wurde soe mei dat jild.

Lês mear...

Fraachtekens by de Peinder Mieden


peindermiedenDe FNP makket him soargen oer de realisaasje fan de Peinder Mieden en de kosten dy’t dêr mei anneks binne. De Peinder Mieden is it plan dêr’t in kollektyf fan partikulieren 90 ha grûn fan de gemeente keapet en dêr likernôch 40 wenten op bouwe mei.

Lês mear...

Net alles yn de krante is wier....

referindumNet alles dat yn de krante stiet is wier. Justerjûn hat de FNP der foar pleite dat der ek by referinda oanplakbuorden troch de gemeente delsetten wurde moatte soene.

De FNP wie ien fan de partijen dy't hjirfoar in moasje yntsjinne hiene omdat wy fine dat je referinda krektsa benaderje moatte soene as de reguliere ferkiezingen.

Yn de Louwerter Krante stie lykwols dat wy tsjin wiene. Ek it krantewurk is minskewurk....

(klik hjirre om it debat oer it ûnderwerp te sjen, punt 4b fan de wurklist)

Aldi oan de Raai-Leidyk?


aldi raai leidykDe Aldi-winkel achter de Noordkade is te lyts en dêrom wol de Aldi graach nei in oare lokaasje. Yn de mande mei de gemeente is in nij plak fûn: oan de Raai-Leidyk, flak foar it nije skoallepark oer. De gemeenteried is frege wurden yn te stimmen mei de lokaasje en it bestimmingsplan dêrop oan te passen. De FNP giet dêr net yn mei om de folgjende redenen:

Lês mear...

Omtinken foar it Frysk yn it kultuerbelied

De FNP wol dat yn it Smellingerlânske kultuerbelied it Frysk bewust en op in natuerlike, optimale en yntegrale manier meinommen wurdt. Yn de kultuernotysje dy't troch de rie fêststeld wurde moat, wurdt op gjin inkele wize oansletten by it feit dat in grut part fan de ynwenners van ús gemeente it Frysk as memmetaal hat.

Lês mear...

Parkeargaraazje bongel oan de poat

parkeargaraazjeDe nije parkeargaraazje wurdt de gemeente in bongel om de nekke. Yn de begrutting fan de gemeente moat der jierliks mear dan 3 ton oan ekstra jild by. Yn de oarspronklike begrutting fan de parkeargaraazje út 2006 wie der fan út gongen dat der jierlikse autonome groei fan it parkearren wêze soe.

Lês mear...

FNP pleitet foar nij taalbelied

lettersYn de begruttingsgearkomste fan de gemeente op tiisdei 10 novimber hat de FNP it taalbelied fan de gemeente oan de oarder steld. De gemeente Smellingerlân hat in folgjend taalbelied. Dat betsjut dat de gemeente reagearret yn de taal dêr't se yn benadere wurdt.

Lês mear...

De Lawei kin it risiko net drage

nijelaweiBy de fernijbou fan de Lawei is ôfpraten dat de Lawei 1,4 miljoen fan de boukosten sels dekt út de eigen begrutting. De Lawei moat dat jild liene, mar nei no bliken docht, kin de Lawei it risiko fan de liening net drage.

Lês mear...

It opknappen fan de stegen yn it sintrum

stegenYn novimber 2013 hat de rie in amendemint oannaam oer it extra jild besikber stellen foar it sintrum. It gong om 2 miljoen euro. De FNP wie tsjin it amendemint op de begrutting omdat der tefolle jild sûnder dúdlik doel reservearre waard foar in sintrum dêr't de gemeente al in hiel soad yn ynfestearre hie.

Lês mear...

FNP-spandoeken fuorthelle

spandoekYn de nacht fan snein op moandei is it spandoek fan de FNP yn Koartehimmen fuorthelle. Yn Boarnburgum is besocht is spandoek yn de brân te stekken. De FNP sil oanjefte dwaan fan it fuortheljen fan it doek en kontrolearje oft der op oare plakken en spandoeken fuorthelle binne.

Pinautomaat út de Rottefalle

Pintautomaat RottefalleDe pinautomaat yn de Rottefalle wurdt begjin jannewaris troch de Rabobank fuorthelle. Dat is foar it doarp al wer in foarsjenning dy't ferdwynt. Wy hawwe in (anonieme) brief krigen mei de fraach oft wy helpe kinne om de automaat foar it doarp te behâlden.

Lês mear...

Spoeddebat Lawei leveret neat op

deLaweiTongersdei waard in spoeddebat hâlden oer de Lawei. Kearn fan it debat wie oft de wethâlder ynformaasje foar de rie achterhâlden hie yn de gearkomste fan 30 septimber. Yn dy gearkomste waar de stipe fan de rie frege om 3,725 miljoen euro ekstra subydzje oan de Lawei beskikber te stellen.

Lês mear...

Rie beslút op grûn fan iensidige ynformaasje oer Lawei

deLaweiDe Lawei krijt 3,725 miljoen euro ekstra subsydzje om de bou ôf te meitsjen en de mearderheid fan de rie hat har stipe dêrfoar útsprutsen. "Der kin no wer fierder wurke oan de kultuerambysje fan de rie", sa as de wethâlder it formulearre. Mar de rie hie der ek in jildbedrach by yn gedachten en liket no fergetten te wêzen.

Lês mear...

Saapke de Groot ynstallearre as kommisjelid

SaapkeYnstallaasjeYn de ultrakoarte riedsgearkomste fan 22 april is Saapke de Groot – Voolstra ynstallearre as kommisjelid foar de FNP Smellingerlân. Yn tsjinstelling ta sa'n fjouwer jier lyn (doe buorgemaster Bert Middel) lies buorgemaster Tjeerd van Bekkum de eed ek yn it Frysk foar.

In kommisjelid (ek wol fraksjefertsjintwurdiger neamd) mei dielnimme oan 'de ronde tafel', it earste diel fan de riedssyklus.

FNP mei ien sit werom yn de rie

stimpotleadYn de foarlopige útslach fan de ferkiezings ferliest de FNP ien sit en wurdt dêrmei wer in ienmansfraksje. Spitich.

Foar de kiezers dy't op ús stimt hawwe: Tige tank foar it betrouwen. Wy sille besykje ek de kommende fjouwer jier wer in dúdlik FNP lûd hearre te litten.

Wynmûnen komme der net

wynturbineJusterjûn waard de rie frege in útspraak te dwaan om wol of meiwurking te ferlienen oan plannen om it mooglik te meitsjen by de Haven oan it Peinder Kanaal wynmûnen del te setten. De FNP fynt dat it kanaal net in goede lokaasje is om grutte wynturbines del te setten.

Lês mear...

Durk Oosterhof op 'e nij listlûker

pasfoto durkDe FNP leden hawwe justerjûn Durk Oosterhof op 'e nij keazen ta listlûker foar de kommende gemeenteriedsferkiezingen. Saapke Voolstra, âld foarsitter fan de FNP Jongerein, stiet op nûmer twa. Wietze Lap út de Rottefalle stiet op nûmer trije.

Lês fierder

Ek yn Smellingerlân in stimwizer

stemhulpKrekt as fjouwer jier lyn, komt der ek no wer in stimwizer foar de gemeenteriedsferkiezings fan 19 maart oansteande. It inisjatyfútstel fan de FNP waard yn de gearkomste fan 10 desimber troch de rie oannommen.

Lês mear...