FNP mei ien sit werom yn de rie

stimpotleadYn de foarlopige útslach fan de ferkiezings ferliest de FNP ien sit en wurdt dêrmei wer in ienmansfraksje. Spitich.

Foar de kiezers dy't op ús stimt hawwe: Tige tank foar it betrouwen. Wy sille besykje ek de kommende fjouwer jier wer in dúdlik FNP lûd hearre te litten.

Wynmûnen komme der net

wynturbineJusterjûn waard de rie frege in útspraak te dwaan om wol of meiwurking te ferlienen oan plannen om it mooglik te meitsjen by de Haven oan it Peinder Kanaal wynmûnen del te setten. De FNP fynt dat it kanaal net in goede lokaasje is om grutte wynturbines del te setten.

Lês mear...

Durk Oosterhof op 'e nij listlûker

pasfoto durkDe FNP leden hawwe justerjûn Durk Oosterhof op 'e nij keazen ta listlûker foar de kommende gemeenteriedsferkiezingen. Saapke Voolstra, âld foarsitter fan de FNP Jongerein, stiet op nûmer twa. Wietze Lap út de Rottefalle stiet op nûmer trije.

Lês fierder

Ek yn Smellingerlân in stimwizer

stemhulpKrekt as fjouwer jier lyn, komt der ek no wer in stimwizer foar de gemeenteriedsferkiezings fan 19 maart oansteande. It inisjatyfútstel fan de FNP waard yn de gearkomste fan 10 desimber troch de rie oannommen.

Lês mear...

FNP net iens mei beliedsplan

gemeentehûsFan de wike waard it foarnommen belied foar de periode 2013-2016 besprutsen. Us gemeente liket der finansjeel noch wol goed foar te stean. Der kin noch ynfesteard wurde en it sosjale belied hoecht net útklaaid te wurden.

Dat is goed wurk fan it kolleezje. Mar der binne ek mindere punten.

Lês fierder...

Smellingerlân wurdt fair-trade gemeente

fairtrade logoYn de ried fan 4 septimber 2012 is mei it inisjatyf ynstimd om ús gemeente Fairtrade te meitsjen. In Fairtrade Gemeente is in titel dy't in gemeente krije kin als hja bysûndere ynspannings leverje om fairtrade of earlike hannel mooglik te meitsjen.

Smellingerlân wol har ûnder oaren ynsette foar:

  • Mear oankeapplakken foar Fairtrade-produkten, sawol yn de detailhannel as yn de horeka;
  • Mear ynwenners en bedriuwen en organisaasjes yn Smellingerlân besykje te stimulearjen om dizze oankeapplakken te finen;
  • Mear bekendheid oer de betsjutting fan Fairtrade foar ûntwikkelingslânnen.
Lês fierder...

Bestimmingsplan Bijzondere Onderneming

efterweiYn de Rottefalle leit in hoekje by de Efterwei noch braak. De bestimming op dat stikje wie wenjen en wurkjen. De oare persielen fan it oarspronklike wenjen en wurkjen plan binne al beboud oerienkomstich it bestimmingsplan.

lês fierder...

Dochs noch in feart yn Drachten

drachsterfeartDe lêste wiken wiene drokke wiken omdat der ekstra gearkomsten wiene fanwege de Drachtster Feart. De ried moast in útspraak dwaan oer in yngewikkeld útstel omtrint in oanpaste oerienkomst mei Vastgoed Noord (VGN). Yn in pear wurden de histoarje.

Lês fierder...

Unwis perspektyf

durk-persperktyfTiisdei waard de Perspektyfnota yn de rie behannele. Yn de perspektyfnota steane de beliedsfoarnimmens fan de gemeente foar de kommende tiid. Dy wurde útwurke yn de begrutting dy't yn novimber oan de oarder komt.

It sil net nij dwaan dat de besunigings sintraal stiene. De gemeente krijt minder jild fan it Ryk moat dus tûker begrutsje.

Lês fierder...

Nij WMO-beliedsplan freget hurd wurkjen

wmo-loketYn de ried fan 12 juny 2012 is it nije WMO-beliedsplan foar 2012-2015 mei grutte mearderheid fêststeld. Hoewol't oant no ta altyd jild oerhâlden waard op it WMO-budzjet, foarmje besúnigings dochs foar in part ûnderdiel fan it nije WMO-beliedsplan. De kearnbegrippen fan it beliedsplan "eigen krêft en selsredsumens" wize ek yn dizze rjochting.

Lês fierder...

Nije boargemaster yn Smellingerlân

TjeerdvanBekkumJusterjûn hat de gemeenteried ienriedich de Tjeerd van Bekkum foardroegen as nije boargemaster fan Smellingerlân. Op dit stuit is dhr van Bekkum noch boargemaster fan Marum.

It is de bedoeling dat de nije boargemaster yn septimber ynstallearre wurde sil troch de kommisaris van de keninginne. De FNP-Smellingerlân lokwinsket dhr van Bekkum.

Duorsume mienskip

himmeldeialdegeaTwa jier lyn tsjinne de PvdA in inisjatyfútstel yn om ferieningen, skoallen en tsjerken te belûken by de ynfolling fan de ‘duorsume mienskip’. Dat wie nei oanlieding fan it beslút om it ferieningen, skoallen en tsjerken net mear ta te stean om âld papier yn te sammeljen. No moat de ried in beslút nimme oer de kolleezje-utwurking fan dat útstel.

Lês fierder...

Ferkenning ekonomsyke gearwurking

ekonomyskegearwurkingDe kolleezjes fan de gemeenten Ljouwert, Súdwest Fryslân, Smellingerlân en it Hearrenfean hawwe yn de mande mei de provinsje in pdf ferkenning  dien nei gearkwurking op it mêd fan de ekonomy. Taalkundich in grouwelich stik. Fol mei oerstallige Ingelske wurden (faak in teken is fan in heech gehalte oan bakte lucht).

Lês fierder...

Reklamebelesting net earlik

sintrumDrachtenParseberjocht: De reklamebelesting dy't B&W fan Smellingerlân ynfiere wolle foar alle ûndernimmers yn it sintrum, is ûnearlik. Ûndernimmers dy't gjin lid wêze wolle fan de feriening H&I moatte wol betelje, mar meie net meiprate oer it jild. Dat stelle FNP en Grien Links yn Smellingerlân. Kommende wike wurdt yn de gemeenteried praat oer it fûns dêr't de nije belesting yn komme moat.

Lês fierder...

Jierferslach rekkenkeamer 2011

siferkesSûnt april 2006 hat Smellingerlân in saneamde rekkenkeamerkommisje (RKC). In rekkenkeamerfúnksje is wetlik ferplicht. De rekkenkeamer stipet de ried by de kontrole op de útfiering fan it gemeentlik belied troch it Kolleezje fan B&W.

It doel fan de RKC is it fersterkjen fan de kontrolearjende rol fan de ried. Dêrom fiert de kommisje ûnôfhinklik ûndersyk út, dat rjochte is op de fraach oft it gemeentlik belied wol effektyf en doelmjittich west hat. De ynstek fan de RKC is dat de útfiering fan harren taak liede moat ta in ferbettering foar de gemeente en de ynwenners.

Lês fierder...

Provinsje kiest foar sûn ferstân

kaartsjesmellingerlanFan de wike kaam de provinsjale fyzje op de weryndieling yn Sudeast Fryslân nei bûten. Yn dy fyzje stiet mei safolle wurden dat weryndieling yn Sudeast Fryslân net oan de oarder wêze kin. De gemeenten yn dy hoeke ha genôch bestjoerskrêft en in fúzje fan Smellingerlân en it Hearrenfean past net by de útgongspunten fan weryndieling.

Mear konkreet: as Drachten en it Hearrenfean yn ien gemeente lizze soene, dan moatte der geregeld belangenôfwagingen makke wurde tusken de beide kearnen. Dat sil net bydrage oan it ûnstean fan in homogene gemeente.

Lês fierder

Lytse wizigings by it kwytskellen fan gemeentlike lesten

gjinjildAllinichsteande âlders mei in leech ynkommen kinne meikoarten de kosten fan de saneamde "formele berneopfang" ôflûke fan harren útkearing of lean. Dêrmei wurd it ynkommen foar dizze groep minsken ferlege wêrtroch rjocht ûntstean sil op kwytskelding fan gemeentlike belêstingen.

Oant koartlyn wie dit net mooglik, mar troch in wiizging yn de lânlike Ynfoarderingswet 1990, meie gemeenten dit no tapasse. Sadwaande kinne wy noch wat berikke foar dizze kwetsbere groep. De FNP is wiis mei dit útstel, benammen ek om't it mear foech jout yn ús lokale minimabelied.

Lês fierder

FNP hat soargen oer Wet Werken naar Vermogen

wwnvFNP-Smellingerlân hat lykas meardere partijen in ús gemeenteried, grutte muoite mei de WWNV. Wy ûnderskriuwe dan ek de kritykpunten dy’t de Feriening fan Nederlânske Gemeenten (VNG) ferline wike op it kleed lein hat by de Twadde Keamer: minder rykssubsydzje kin grutte tekoarten opsmite foar gemeenten, de praktyk fan “ontschotte” budzjettearring bedriget ús eigen reïntegraasjebudzjet en trochkrúsket it partisipaasjebelied dat Smellingerlân oant no ta fiert hat.

Boppedat sil it ynfierjen fan leandispensaasje in protte burokrasy betsjútte foar de gemeentlike organisaasje. Dêrneist meitsje wy ús soargen oer ferdringingseffekten op de arbeidsmerke en binne benaud dat leandispensaasje de CAO’s fan de legere leanskalen oantaaste kinne.

Lês fierder

Goed ûndernimmersklimaat op it Gerslân

fustkjeDe riedsgearkomste begûn justerjûn mei in koarte fleurige meidieling dat in ûndernimmer út ús gemeente ûndernimmer fan it jier wurden wie. De meidieling waard dien troch wethâlder Zweers. Hy hie it oer 'wy' wylst hy de ûndernimmer bedoelde. In foarm fan identifikaasje dy't in kolleezje net past.

Dyselde identifikaasje liket in rol te spyljen by it bernedeiferbliuw op it Gerslân. Der wurdt in te grut ferbliuw boud op in te lytse lokaasje wêrtroch net alle funksjes op it eigen terrein ôfhannele wurde kinne. It moat wol grut om de ûntwikkelder en ûndernimmer foldwaande (of te grut?) rendemint jaan te kinnen. En as dan letter bliken docht dat der ferkearsoerlêst is, dan wurde der op kosten fan de mienskip 'passende maatregelen' naam. Mei rjocht in goed ûndernimmersklimaat op it Gerslân!

Goed wurkjouwerskip

mvoNei oanlieding fan de problemen by de Welle, behannelen wy jûn yn de ried in inisjatyf-útstel fan de SP en D66. It útstel wie bedoeld om it kolleezje by it subsidiearen fan ynstellingen in ynstrumint te jaan wêrmei it goed wurkjouwerskip hifke wurde kinne soe. Tagelyk wurke Grien Links ek oan in útstel oer in maatlat Maatskiplik ûndernimmen. It like ús better dat dy twa útstellen yninoar skood wurde soene omdat der in grutte oerlaap yn like te sitten.

Lês fierder