FNP yn de koälysje

Skreaun troch Durk Oosterhof

De FNP sil yn de mande mei GrienLinks dielnimme yn in kolleezje fan ELP, PvdA, VVD en GL/FNP sa as it no liket. GrienLinks sil de wethâlder leverje. Mar sil in wethâlder foar GrienLinks en de FNP wêze. Sa hawwe beide partijen dat ôfpraten mei-inoar en mei de ELP, VVD en PvdA. Foar de FNP is dit foar it earst yn Smellingerlân dat wy yn de koälysje sitte.

Neidat yn de ynformearjende ronde de gemeenteried in riedsprogramma fêststeld hat, is it no oan de kolleezjefoarmjende partijen om een kolleezjeprogramma op haadlinen fêst te stellen. De FNP hat der alle fertrouwen yn dat dat slagje sil.