Taalbeliedsplan

Skreaun troch Durk Oosterhof

praatmarfryskBy de behanneling fan de Perspektyfnota hat de FNP ek oankundige mei in taalbeliedsplan te kommen. Mei de ynfiering fan de nije taalwet, moatte oerheden yn Fryslân it brûken fan it Frysk stimulearje. Yn ús gemeente komt dêr noch net safolle fan op de hispel. Fandêr dat de FNP mei in inisjatyfútstel foar in nije taalferoardering en in nij taalbeliedsplan komt.

It inisjatyfútstel komt nei de fakânsje op de wurklist fan de gemeenteried.