Kultuernota

Skreaun troch Durk Oosterhof

simmerdeis 6 2Yn july hat de ried de nije Kultuernota fêststeld. Yn de nota wurde de ambysjes fan de gemeente beskreaun wat kultuer oanbelanget. Mar yn de nota wie hast gjin omtinken foar it Frysk.

It amendemint fan de FNP om “Bij de uitwerking van deze ambities proberen we bewust, natuurlijk, optimaal en integraal het gebruik van de Friese taal in te passen.” waar oannommen troch de ried sadat der no yn alle gefallen in kapstok is om it Frysk in better plak te jaan yn de kultuerbelied fan de gemeente.