Referindum kin no ek yn Smellingerlân

Skreaun troch Durk Oosterhof

stimpotleadDe gemeenteried hat in referindumoardering fêststeld. Boargers kinne in riedjouwend referindum oanfreegje oer guon ûnderwerpen dêr't de gemeenteried oer giet en dy't de hiele gemeente oanbelangje.

Ek de FNP hat hjir foar stimd. As je boargers mear by de polityk belûke wolle en je fine dat beslútfoarming fan ûnderop plakhawwe moat, kin in referindum dêrby helpe.