Net alles yn de krante is wier....

Skreaun troch Durk Oosterhof

referindumNet alles dat yn de krante stiet is wier. Justerjûn hat de FNP der foar pleite dat der ek by referinda oanplakbuorden troch de gemeente delsetten wurde moatte soene.

De FNP wie ien fan de partijen dy't hjirfoar in moasje yntsjinne hiene omdat wy fine dat je referinda krektsa benaderje moatte soene as de reguliere ferkiezingen.

Yn de Louwerter Krante stie lykwols dat wy tsjin wiene. Ek it krantewurk is minskewurk....

(klik hjirre om it debat oer it ûnderwerp te sjen, punt 4b fan de wurklist)