Saapke de Groot ynstallearre as kommisjelid

SaapkeYnstallaasjeYn de ultrakoarte riedsgearkomste fan 22 april is Saapke de Groot – Voolstra ynstallearre as kommisjelid foar de FNP Smellingerlân. Yn tsjinstelling ta sa'n fjouwer jier lyn (doe buorgemaster Bert Middel) lies buorgemaster Tjeerd van Bekkum de eed ek yn it Frysk foar.

In kommisjelid (ek wol fraksjefertsjintwurdiger neamd) mei dielnimme oan 'de ronde tafel', it earste diel fan de riedssyklus.