Goed ûndernimmersklimaat op it Gerslân

fustkjeDe riedsgearkomste begûn justerjûn mei in koarte fleurige meidieling dat in ûndernimmer út ús gemeente ûndernimmer fan it jier wurden wie. De meidieling waard dien troch wethâlder Zweers. Hy hie it oer 'wy' wylst hy de ûndernimmer bedoelde. In foarm fan identifikaasje dy't in kolleezje net past.

Dyselde identifikaasje liket in rol te spyljen by it bernedeiferbliuw op it Gerslân. Der wurdt in te grut ferbliuw boud op in te lytse lokaasje wêrtroch net alle funksjes op it eigen terrein ôfhannele wurde kinne. It moat wol grut om de ûntwikkelder en ûndernimmer foldwaande (of te grut?) rendemint jaan te kinnen. En as dan letter bliken docht dat der ferkearsoerlêst is, dan wurde der op kosten fan de mienskip 'passende maatregelen' naam. Mei rjocht in goed ûndernimmersklimaat op it Gerslân!