Ald izer bliuwt by de doarpen

NijegeaYn de riedsgearkomste stie it ynsammeljen fan âld izer op de wurklist. Yn Aldegea en Nijegea wurdt al jierrenlang it âld izer troch ferieningen en de tjserke ynsammele. Dat is in jierliks barren dat droegen wurdt troch de ynwenners fan de doarpen. Troch it beleid fan it kolleezje fan B&W soene de ferieningen dat fan 2013 ôf net mear kinne.

In mearderheid fan de ried tocht dêr lykwols oars oer. In moasje fan it CDA waard mei troch de FNP en 7 oare partijen ûndertekene en hie dêrmei in rûme mearderheid yn de ried.

De wethâlder hat tasein de moasje útfiere te sillen. Dêr binne wy bliid mei. In aktiviteit, droegen en útfierd troch de doarpen, moatte je as gemeente earder stypje dan ôfbrekke.