Peinder Mieden

peindermiedenNei in protte geharrewar is yn july it bestimmingsplan foar de Peinder Mieden fêststeld. Dêrmei is in trajekt fanôf 2012 (en eins noch earder, mar yn 2012 is it earste beslút fallen) ôfsletten.

Lês mear...

Swimbad de Welle

dewelleÚs swimbad de Welle is oan ein. Nijbou is eins de iennichste opsje. As je in nij swimbad bouwe kin dat op ferskate manieren. Je kinne kieze foar allinne in rekreaasjebad (al of net mei bûtenbad) en foar rekreaasje en topsport. Op dit stuit is de Welle it iennichste topsportbad yn Noard-Nederlân.

Lês mear...

Breedbân ynternet

breedbandFerline jier kamen CDA, ELP en VVD mei in inisjatyfútstel om yn de gemeente glêsfezel oan te lizzen yn de wite (dêr leit no allinne in tillefoankabel) en grize (koaxbekabele gebiet).

Lês mear...

Grutte respons op enkête FNP

fnpenketeYn de moannen jannewaris en febrewaris hat de FNP Smellingerlân in enkête hâlden yn de gemeente Smellingerlân. Mear as 400 minsken hawwe meidien en de resultaten binne yn april yn De Rottefalle bekend makke.

De enkête waard op papier hûs-oan-hûs ferspraat, tenminste by de adressen sûnder nee-stikker. Fia adfertinsjes waarden oaren oantrune om de enkête online yn te fullen.

 

Lês mear...

Seismysk ûndersyk lytse gasfjilden

gaswinningVermilion siket om lytse gasfjilden foar de gaswinning. Dêrfoar is seismologysk ûndersyk nedich. Ús gemeente hat him útsprutsen tsjin de gaswinning yn de gemeente. Om dy reden is it bestimmingsplan bûtengebiet oanpast, sadat de gemeente in oanfraach foar seismologysk ûndersyk ôfwize kin op grûn fan it bestimmingsplan.

De bestimmingsplanwiziging is unanym troch de gemeenteried fêststeld.

 

Peinder Mieden giet troch

PeinderMiedenNei jierren fan ûnwissigens, is no de kûgel troch de tsjerke: de Peinder Mieden kin los. De FNP makket him soargen oer it slagjen fan it projekt. As alles útkomt sa as ús foarhâlden wurdt, kin it wat moais wurde, mar yn ús eagen binne der noch wol wat losse eintsjes. Ien dêrfan is it ûnderhâld fan de lânskip. 

Lês mear...

Kultuernota

simmerdeis 6 2Yn july hat de ried de nije Kultuernota fêststeld. Yn de nota wurde de ambysjes fan de gemeente beskreaun wat kultuer oanbelanget. Mar yn de nota wie hast gjin omtinken foar it Frysk.

It amendemint fan de FNP om “Bij de uitwerking van deze ambities proberen we bewust, natuurlijk, optimaal en integraal het gebruik van de Friese taal in te passen.” waar oannommen troch de ried sadat der no yn alle gefallen in kapstok is om it Frysk in better plak te jaan yn de kultuerbelied fan de gemeente.

Spoeddebat oer útfiering ynkeapbelied

diskriminaasjeIn bedriuw yn de gemeente hat ferline jier in stagair diskriminearre omdat er homofyl is. Dat is troch in rjochterlike útspraak befêstige. Foar it kolleezje is dat reden om in jier lang gjin ynkeapen mear by dat bedriuw te dwaan. De grûnslach dêrfan leit yn it ynkeapbelied dat fêststeld is. Dúdlike saak wat de FNP oanbelanget.

Lês mear...

Gjin sneinsiepening yn Smellingerlân

centrum

Yn ús gemeente meie winkels net op snein iepen en yn it koalysjeakkoard fan D66, PvdA, SP en de CU hawwe se ôfpraten dat der yn dizze kolleezjeperioade neat oan feroarje sil. Lykwols woe de ELP mei in inisjatyfútstel foarinoar krije dat de ried sneinsiepening mooglik meitsje soe.

Lês mear...

Freonskipsbân Kiryat Ono

kiryatono

In wurkgroep yn Smellingerlân is warber om de freonskipsbân mei Kiryat Ono nij libben yn te blazen. Ek yn Kiryat Ono binne twa minsken dy't harren ynsette wolle foar it nij oppoetsen fan de bân.

Lês mear...

Referindum kin no ek yn Smellingerlân

stimpotleadDe gemeenteried hat in referindumoardering fêststeld. Boargers kinne in riedjouwend referindum oanfreegje oer guon ûnderwerpen dêr't de gemeenteried oer giet en dy't de hiele gemeente oanbelangje.

Ek de FNP hat hjir foar stimd. As je boargers mear by de polityk belûke wolle en je fine dat beslútfoarming fan ûnderop plakhawwe moat, kin in referindum dêrby helpe.

Net mear eveneminten yn FCD

FCDIt Fries Congres en Paardencentrum (FCD) wol graach mear mooglikheden om net hysterelatearre eveneminten organisearje te meien. De omwenners hawwe dêr problemen mei. Se tinke dat der mear oerlêst komme sil.

Lês mear...

Transferium slút oan by fyzje FNP

transferiumYn de de tiid dat it der op like dat de gemeente 28 miljoen ynvestearje soe yn in spoar fan Grins nei Amsterdam fia Drachten en it Hearrenfean, wie de FNP fan betinken dat op syn minst earst útsocht wurde moatte soe of mei it oanlizzen fan in spoar wol it measte maatskiplik rendemint helle wurde soe mei dat jild.

Lês mear...

Fraachtekens by de Peinder Mieden


peindermiedenDe FNP makket him soargen oer de realisaasje fan de Peinder Mieden en de kosten dy’t dêr mei anneks binne. De Peinder Mieden is it plan dêr’t in kollektyf fan partikulieren 90 ha grûn fan de gemeente keapet en dêr likernôch 40 wenten op bouwe mei.

Lês mear...

Net alles yn de krante is wier....

referindumNet alles dat yn de krante stiet is wier. Justerjûn hat de FNP der foar pleite dat der ek by referinda oanplakbuorden troch de gemeente delsetten wurde moatte soene.

De FNP wie ien fan de partijen dy't hjirfoar in moasje yntsjinne hiene omdat wy fine dat je referinda krektsa benaderje moatte soene as de reguliere ferkiezingen.

Yn de Louwerter Krante stie lykwols dat wy tsjin wiene. Ek it krantewurk is minskewurk....

(klik hjirre om it debat oer it ûnderwerp te sjen, punt 4b fan de wurklist)

Aldi oan de Raai-Leidyk?


aldi raai leidykDe Aldi-winkel achter de Noordkade is te lyts en dêrom wol de Aldi graach nei in oare lokaasje. Yn de mande mei de gemeente is in nij plak fûn: oan de Raai-Leidyk, flak foar it nije skoallepark oer. De gemeenteried is frege wurden yn te stimmen mei de lokaasje en it bestimmingsplan dêrop oan te passen. De FNP giet dêr net yn mei om de folgjende redenen:

Lês mear...

Omtinken foar it Frysk yn it kultuerbelied

kultuerDe FNP wol dat yn it Smellingerlânske kultuerbelied it Frysk bewust en op in natuerlike, optimale en yntegrale manier meinommen wurdt. Yn de kultuernotysje dy't troch de rie fêststeld wurde moat, wurdt op gjin inkele wize oansletten by it feit dat in grut part fan de ynwenners van ús gemeente it Frysk as memmetaal hat.

Lês mear...

Parkeargaraazje bongel oan de poat

parkeargaraazjeDe nije parkeargaraazje wurdt de gemeente in bongel om de nekke. Yn de begrutting fan de gemeente moat der jierliks mear dan 3 ton oan ekstra jild by. Yn de oarspronklike begrutting fan de parkeargaraazje út 2006 wie der fan út gongen dat der jierlikse autonome groei fan it parkearren wêze soe.

Lês mear...

FNP pleitet foar nij taalbelied

lettersYn de begruttingsgearkomste fan de gemeente op tiisdei 10 novimber hat de FNP it taalbelied fan de gemeente oan de oarder steld. De gemeente Smellingerlân hat in folgjend taalbelied. Dat betsjut dat de gemeente reagearret yn de taal dêr't se yn benadere wurdt.

Lês mear...

De Lawei kin it risiko net drage

nijelaweiBy de fernijbou fan de Lawei is ôfpraten dat de Lawei 1,4 miljoen fan de boukosten sels dekt út de eigen begrutting. De Lawei moat dat jild liene, mar nei no bliken docht, kin de Lawei it risiko fan de liening net drage.

Lês mear...

It opknappen fan de stegen yn it sintrum

stegenYn novimber 2013 hat de rie in amendemint oannaam oer it extra jild besikber stellen foar it sintrum. It gong om 2 miljoen euro. De FNP wie tsjin it amendemint op de begrutting omdat der tefolle jild sûnder dúdlik doel reservearre waard foar in sintrum dêr't de gemeente al in hiel soad yn ynfestearre hie.

Lês mear...