FNP tsjin folsleine winkeliepenstelling

Juster soe de ried prate oer it mooglik meitsjen fan de sneinsiepening fan winkels. Yn it útstel dat der lei, soene winkels op alle dagen fan moarns 6 oant jûns 10 oere iepen wêze meie. Fan de CU kaam in amendemint om it tal winkelsneinen te beheinen en in amendemint om de iepeningstiiden te beheinen (fan 12 oere ôf op snein iepen).

De FNP is net tsjin winkelsluting op snein en yn de ferkiezingskampanje hawwe wy hieltiten sein dat as der útstel komme soe om de winkels op snein iepen te dwaan, wy dat net blokkearje soene. By de ûnderhannelingen fan it haadlinenakkoart is ôfpraten dat de koalysje de sneinsiepening mooglik meitsje sil.

Lês mear...

Lit it gas net winne

litgasnetwinne

De pleatslik- en doarpsbelangen yn Smellingerlân en alle politike partijen, dy 't fertsjintwurdige binne yn de gemeenteried wolle meiinoar stride tsjin boarrings nei nije gasfjilden. De petysje dêrta is in moanne lyn út ein set.

Om ús boadskip te stypjen is der op moandei 18 juny om 19.30 oere in gearkomste yn it gemeentehûs fan Smellingerlân mei Annemarie Heite, de dupearre fan Bedum, Grins en Bouwe de Boer, oanjager ferduorsuming yn Fryslân.

Ús nije wethâlder Piet de Ruiter is ek oanwêzich. Boargemaster Tom van Mourik slút de gearkomste ôf.

Kom mei safolle mooglik minsken nei dizze gearkomste .

Ledengearkomste oer haadlinenakkoart

bredeskoalledeWikenOp moandei 11 juni hâldt de FNP in ledengearkomste oer it haadlinenakkoart fan it nije kolleezje dêr't ek de FNP yn sit. It bestjoer en de fraksje sille op de ledengearkomste de leden ynformearje oer it proses fan kolleezjefoarming. Ek sille de leden bypraten wurde oer hoe oft de fraksje oansjocht tsjin de gearwurking mei GroenLinks yn it kolleezje.

Wannear:      moandei 11 juny
Hoe let:         19.30
Wêr:              Brede Skoalle de Wiken
                     Middelwyk 2
                     9202 GV Drachten

Oant moandei 11 juny!

Haadlinenakkoart is klear

haadlinenakkoartDe kûgel is troch de tsjerke. Der is in haadlinenakkoart fan de nije kolleezjepartijen. It nije kolleezje bestiet út de ELP, PvdA, VVD, GroenLInks en de FNP. Yn it nije kolleezje komme fiif wethâlders. Twa fan de ELP, ien fan de PvdA, ien fan de VVD en ien fan GroenLinks en de FNP. Foar de FNP en GroenLinks wurdt Piet de Ruiter de nije wethâlder..

Yn it haadlinenakkoart leit de klam op in iepen manier fan bestjoeren (boargers, maatskiplike organisaasjes en bedriuwen mear belûke by de it bestjoer). Net alles leit fêst; der binne allinne haadlinen fan bestjoer fêstlein. Yn it haadlinenakkoart wurdt de gemeente delsetten as in grutske Fryske gemeente dêr't de taal goed ferankere is yn de mienskip. Ek komt der in jier lang in sjoernalistike ferslachjouwing fan de riedsgearkomsten. Nei in jier wurdt dit evaluarre.

 

FNP yn de koälysje

De FNP sil yn de mande mei GrienLinks dielnimme yn in kolleezje fan ELP, PvdA, VVD en GL/FNP sa as it no liket. GrienLinks sil de wethâlder leverje. Mar sil in wethâlder foar GrienLinks en de FNP wêze. Sa hawwe beide partijen dat ôfpraten mei-inoar en mei de ELP, VVD en PvdA. Foar de FNP is dit foar it earst yn Smellingerlân dat wy yn de koälysje sitte.

Neidat yn de ynformearjende ronde de gemeenteried in riedsprogramma fêststeld hat, is it no oan de kolleezjefoarmjende partijen om een kolleezjeprogramma op haadlinen fêst te stellen. De FNP hat der alle fertrouwen yn dat dat slagje sil.

Stimwizer nimt it Frysk net serieus

Yn de Fryske fersy fan de stimwizer fan Smellingerlân sitte safolle taalfouten dat de teksten hast net te lêzen binne neffens Oosterhof fan de FNP. "In Nederlânsktalige stimwizer fan dit nivo soe net akseptearre wurde. It liket wol of hawwe se de Nederlânske teksten troch in robot oersette litten sûnder der fierder noch nei om te sjen. En dêr komt noch by dat de taljochtingen fan de FNP yn de Nederlânsktalige fersy hielendal net oersetten binne". De gemeenteried hat eartiids besletten om in twatalige stimwizer meitsje te litten. Foar de oersetting is in substansjeel bedrach betelle.

Lês mear...

Durk Oosterhof listlûker FNP-Smellingerlân

De ledegearkomste fan de FNP Smellingerlân hat de list foar de kommende riedsferkiezings gearstald. Sittend riedslid Durk Oosterhof, biologysk boer op It Súd, krige wer it betrouwen fan de leden en waard oanwiisd as listlûker.

Op nûmer twa is kommen Wietze Lap, rekreaasjeûndernimmer op 'e Rottefalle. Beide binne ek wurksum yn it middelber beropsûnderwiis.

It tredde plak wurdt ynnommen troch in nijkommer, sosjaal wittenskipster Kim Tsai, ek fan de Rottefalle.

It nije program set yn op in maatskippijfyzje dêr't ek de net op jild te setten ekonomyske faktoaren (miljeu, wolwêzen, ensfh.) tige yn meiwoegen wurde. Yn dit ramt pleitet FNP-Smellingerlân ek foar it ûndersykjen fan de mooglikheid fan in algemien basisynkommen.

FNP wol parsebureau ynhiere foar de gemeenteried

gemeenteriedBy de behanneling fan it Perspektyf (yn dit dokumint kin de ried it kolleezje in rjochting meijaan foar de begrutting dy't de ried yn novimber fêststelt), hat de FNP útstelt om foar de gemeenteried in parseburo yn te hieren dy't op in sjoernalistyk ûnôfhinklike manier de ferslagen makket fan de riedsgearkomsten. Dy ferslagen soene dan publiseard wurde kinne yn bygelyks de Breeduit en op de hiemside fan de gemeenteried.

Lês mear...

Taalbeliedsplan

praatmarfryskBy de behanneling fan de Perspektyfnota hat de FNP ek oankundige mei in taalbeliedsplan te kommen. Mei de ynfiering fan de nije taalwet, moatte oerheden yn Fryslân it brûken fan it Frysk stimulearje. Yn ús gemeente komt dêr noch net safolle fan op de hispel. Fandêr dat de FNP mei in inisjatyfútstel foar in nije taalferoardering en in nij taalbeliedsplan komt.

It inisjatyfútstel komt nei de fakânsje op de wurklist fan de gemeenteried.

Takomst Caparis noch hieltiten ûnwis

De 8 gemeenten dy't de mienskiplike regeling foarmje dêr't Caparis ûnder falt, binne it net iens oer de takomst fan Caparis. Mei de ynfiering fan de partisipaasjewet is it wetlik ramt fan de sosjale wurkfoarsjenning gâns feroare wêrtroch ek de rol fan Caparis in oare wurde moatte soe. Hoe dy rol der dan útsjen moat, komme de bestjoers net út.

Lês mear...

Peinder Mieden

peindermiedenNei in protte geharrewar is yn july it bestimmingsplan foar de Peinder Mieden fêststeld. Dêrmei is in trajekt fanôf 2012 (en eins noch earder, mar yn 2012 is it earste beslút fallen) ôfsletten.

Lês mear...

Swimbad de Welle

Ús swimbad de Welle is oan'ein. Nijbou is eins de iennichste opsje. As je in nij swimbad bouwe kin dat op ferskate manieren. Je kinne kieze foar allinne in rekreaasjebad (al of net mei bûtenbad) en foar rekreaasje en topsport. Op dit stuit is de Welle it iennichste topsportbad yn Noard-Nederlân.

Lês mear...

Breedbân ynternet

Ferline jier kamen CDA, ELP en VVD mei in inisjatyfútstel om yn de gemeente glêsfezel oan te lizzen yn de wite (dêr leit no allinne in tillefoankabel) en grize (koaxbekabele gebiet).Ferline jier kamen CDA, ELP en VVD mei in inisjatyfútstel om yn de gemeente glêsfezel oan te lizzen yn de wite (dêr leit no allinne in tillefoankabel) en grize (koaxbekabele) gebiet.

Lês mear...

Grutte respons op enkête FNP

fnpenketeYn de moannen jannewaris en febrewaris hat de FNP Smellingerlân in enkête hâlden yn de gemeente Smellingerlân. Mear as 400 minsken hawwe meidien en de resultaten binne yn april yn De Rottefalle bekend makke.

De enkête waard op papier hûs-oan-hûs ferspraat, tenminste by de adressen sûnder nee-stikker. Fia adfertinsjes waarden oaren oantrune om de enkête online yn te fullen.

 

Lês mear...

Seismysk ûndersyk lytse gasfjilden

Vermilion siket om lytse gasfjilden foar de gaswinning. Dêrfoar is seismologysk ûndersyk nedich. De útkomsten fan sa'n ûndersyk kinne ek brûkt wurde om gaadlike lokaasjes te finen dêr't ierdwaarmte wûn wurde kin.

Lês mear...

Peinder Mieden giet troch

PeinderMiedenNei jierren fan ûnwissigens, is no de kûgel troch de tsjerke: de Peinder Mieden kin los. De FNP makket him soargen oer it slagjen fan it projekt. As alles útkomt sa as ús foarhâlden wurdt, kin it wat moais wurde, mar yn ús eagen binne der noch wol wat losse eintsjes. Ien dêrfan is it ûnderhâld fan de lânskip. 

Lês mear...

Kultuernota

simmerdeis 6 2Yn july hat de ried de nije Kultuernota fêststeld. Yn de nota wurde de ambysjes fan de gemeente beskreaun wat kultuer oanbelanget. Mar yn de nota wie hast gjin omtinken foar it Frysk.

It amendemint fan de FNP om “Bij de uitwerking van deze ambities proberen we bewust, natuurlijk, optimaal en integraal het gebruik van de Friese taal in te passen.” waar oannommen troch de ried sadat der no yn alle gefallen in kapstok is om it Frysk in better plak te jaan yn de kultuerbelied fan de gemeente.

Spoeddebat oer útfiering ynkeapbelied

In bedriuw yn de gemeente hat ferline jier in stagair diskriminearre omdat er homofyl is. Dat is troch in rjochterlike útspraak befêstige. Foar it kolleezje is dat reden om in jier lang gjin ynkeapen mear by dat bedriuw te dwaan. De grûnslach dêrfan leit yn it ynkeapbelied dat fêststeld is. Dúdlike saak wat de FNP oanbelanget.

Lês mear...

Gjin sneinsiepening yn Smellingerlân

centrum

Yn ús gemeente meie winkels net op snein iepen en yn it koalysjeakkoard fan D66, PvdA, SP en de CU hawwe se ôfpraten dat der yn dizze kolleezjeperioade neat oan feroarje sil. Lykwols woe de ELP mei in inisjatyfútstel foarinoar krije dat de ried sneinsiepening mooglik meitsje soe.

Lês mear...

Freonskipsbân Kiryat Ono

kiryatono

In wurkgroep yn Smellingerlân is warber om de freonskipsbân mei Kiryat Ono nij libben yn te blazen. Ek yn Kiryat Ono binne twa minsken dy't harren ynsette wolle foar it nij oppoetsen fan de bân.

Lês mear...